Stanovy spolku Czech Acro z.s.

 

I. Základní ustanovení

 1. Název spolku: Czech Acro z.s. (dále též jen „Spolek“).
 2. Sídlo spolku: Radlická 663/28, 150 00 Praha 5 – Smíchov.
 3. Czech Acro z.s. je nepolitický, neziskový, samosprávný a dobrovolný svazek fyzických a právnických osob. Hlavním účelem Spolku je podpora rozvoje párové akrobacie v České republice a naplňování společných zájmů vymezených hlavními činnostmi Spolku uvedenými v čl. II těchto stanov.
 4. Spolek je samostatnou právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a má svou vlastní majetkovou odpovědnost.

II. Činnost Spolku

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů tak, jak jsou vymezeny v těchto stanovách.
 2. Spolek vykonává následující hlavní činnosti:
  1. organizace sportovních, sportovně-vzdělávacích, kulturních a společenských akcí;
  2. organizace činností věnujících se sportovní přípravě dětí, mládeže a dospělých;
  3. činnost v oblasti rozvoje metodiky a medializace párové akrobacie;
  4. výroba a šíření informačních materiálů v souladu s hlavním cílem Spolku;
  5. zapojení dobrovolníků do hlavní činnosti Spolku a podpora dobrovolnictví;
  6. pořádání veřejných dobročinných sbírek za účelem získání prostředků pro naplňování cílů Spolku.
 3. Hlavní činnost může být financována především z účastnických poplatků na pořádaných akcích, příjmů z hlavních či vedlejších činností Spolku, výnosů majetku Spolku, dědictví a odkazů, darů, výtěžků veřejných sbírek, státních příspěvků, grantů apod.

III. Členství

 1. Členem Spolku může být fyzická i právnická osoba starší 18 let.
 2. Členství ve Spolku je rozděleno na členství běžných členů Spolku (dále jen „Člen“) a členství kmenových členů (dále jen „Kmenový člen“).
 3. Členem, resp. Kmenovým členem Spolku, se může stát každá fyzická osoba, která má zájem účastnit se činnosti Spolku a dosažení cílů Spolku a bude dodržovat vnitřní pravidla Spolku.
 4. Členství Člena ve spolku vzniká rozhodnutím Výboru Spolku o přijetí za Člena na základě písemné přihlášky, která musí obsahovat alespoň jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo nebo identifikační číslo osoby, telefonické a e-mailové spojení, datum přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho statutárního orgánu.
 5. Kmenovým členem se stávají všechny osoby přítomné na ustavující schůzi Spolku a dále osoby, kterým status Kmenového člena udělí rozhodnutím Členská schůze. Kmenové členství vzniká rozhodnutím Členské schůze o přijetí za Kmenového člena na základě písemné přihlášky, která musí obsahovat alespoň jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, rodné číslo nebo identifikační číslo osoby, telefonické a e-mailové spojení, datum přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho statutárního orgánu.
 6. Člen Spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  3. vyjadřovat se k činnosti Spolku a vyžadovat k svým připomínkám a návrhům stanoviska orgánů Spolku
  4. podílet se jako dobrovolný spolupracovník na praktické činnosti spolku.
 7. Kmenový člen Spolku má právo:
  1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
  3. vyjadřovat se k činnosti Spolku a vyžadovat k svým připomínkám a návrhům stanoviska orgánů Spolku
  4. podílet se na praktické činnosti spolku.
 8. Člen spolku, resp. Kmenový člen spolku, má povinnost:
  1. dodržovat stanovy Spolku, respektovat rozhodnutí orgánů Spolku,
  2. aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku,
  3. hradit členské příspěvky ve výši určené Členskou schůzí,
  4. informovat Výbor Spolku o změně údajů uvedených v přihlášce, a to bez zbytečného odkladu,
  5. přispívat svou činností k plnění účelu Spolku.
 9. Členství, resp. Kmenové členství ve Spolku zaniká:
  1. doručením písemného oznámení Člena, resp. Kmenového člena, o jeho vystoupení ze Spolku,
  2. úmrtím Člena, resp. Kmenového člena,
  3. zánikem Spolku,
  4. vyloučením Člena, resp. Kmenového člena, členskou schůzí na návrh Výboru Spolku, pokud závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku, nebo opakovaně jednal v rozporu se zásadami, účelem nebo cíli Spolku, výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li Spolku zvlášť závažnou újmu,
  5. z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 10. Seznam členů spolku, resp. Kmenových členů Spolku, je neveřejný. Evidenci, zápis a výmazy v tomto seznamu provádí Výbor spolku při vzniku a zániku členství, resp. Kmenového členství, a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 11. Opravným prostředkem proti rozhodnutí Výboru Spolku v otázkách členství je odvolání ke Členské schůzi, které lze podat v patnáctidenní lhůtě prostřednictvím Výboru. Odvolání nemá odkladný účinek.

IV. Orgány Spolku

 1. Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.
 2. Orgány spolku jsou: Členská schůze, Výbor spolku a Kontrolní komise.
 3. Statutárním orgánem spolku je Výbor spolku.
 4. Do orgánů spolku mohou být voleni jen Členové, res. Kmenoví členové starší 18 let.
 5. Funkční období volených orgánů Spolku podle těchto stanov je 5 let, nestanoví-li Členská schůze svým rozhodnutím jinak. Funkční období členů Výboru spolku a členů Kontrolní komise končí nejpozději dnem zvolení nových členů příslušného orgánu.
 6. K odbornému zajišťování činnosti orgánů Spolku může Spolek vytvářet Profesionální aparát spolku. Vzájemná práva a povinnosti osob, vykonávajících funkce v orgánech Spolku a vedoucích zaměstnanců profesionálního aparátu Spolku, může upravovat Organizační řád Spolku. Organizační řád Spolku musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Může být měněn rozhodnutím Členské schůze. Profesionální aparát spolku je podřízen Výboru spolku.

V. Členská schůze

 1. Členská schůze, kterou tvoří všichni členové Spolku, je nejvyšším orgánem Spolku. Do její výlučné působnosti náleží:
  1. změny těchto stanov,
  2. volba a odvolávání členů Výboru spolku a Kontrolní komise spolku,
  3. rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti,
  4. rozhodování o vyloučení Člena, resp. Kmenového člena Spolku,
  5. schvalování rozpočtu a roční účetní uzávěrky Spolku,
  6. schvalování zpráv o činnosti Spolku, orgánů Spolku a Profesionálního aparátu spolku,
  7. změny rozhodnutí jiných orgánů Spolku,
  8. rozhodnutí o zrušení Spolku nebo jeho spojení s jiným spolkem,
  9. rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze vyhradí.
 2. Členská schůze zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává ji kterýkoli člen Výboru Spolku, a to buď z vlastního podnětu, nebo na písemnou žádost alespoň 3 Kmenových členů Spolku. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna, ať už osobně nebo v zastoupení, většina Kmenových členů Spolku.
 3. Právo hlasovat na Členské schůzi mají pouze Kmenoví členové, přičemž každý Kmenový člen má jeden hlas. Běžní Členové Spolku mají pouze hlas poradní.
 4. Členská schůze rozhoduje hlasováním, a to většinou přítomných hlasů, s výjimkou rozhodnutí podle čl. V odst. 1 písm. a) a b) těchto stanov, k jejichž přijetí je třeba alespoň dvou třetin přítomných hlasů.
 5. Členská schůze může přijímat rozhodnutí per rollam nebo prostřednictvím komunikace na dálku s využitím technických prostředků, a to zejména prostřednictvím e-mailové komunikace (i bez zaručeného elektronického podpisu). O rozhodnutích schůze se pořizuje zápis.
 6. Pozvánka na členskou schůzi spolu s pořadem této schůze musí být rozeslána Kmenový členům Spolku formou e-mailu na adresu uvedenou v seznamu Kmenových členů (i bez zaručeného elektronického podpisu) nejméně deset dní před jejím konáním a současně vhodným způsobem uveřejněna (např. na internetových stránkách Spolku). Čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezoval možnost Členů, resp. Kmenových členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit. Zasedání se koná zpravidla v sídle Spolku.
 7. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání nebo prostřednictvím přijetí rozhodnutí per rollam či s využitím technických prostředků změnit jakékoli již učiněné rozhodnutí Výboru Spolku.

VI. Výbor Spolku

 1. Výbor je kolektivním statutárním a výkonným orgánem spolku, odpovědným Členské schůzi.
 2. Výbor spolku zejména:
  1. rozhoduje o všech věcech Spolku v době mezi konáním Členské schůze spolku, s výjimkou záležitostí těmito Stanovami výslovně vyhrazených jinému orgánu Spolku nebo přenesených na tento jiný orgán rozhodnutím Členské schůze,
  2. disponuje s majetkem spolku,
  3. vydává, mění a ruší Organizační řád Profesionálního aparátu spolku,
  4. rozhoduje o přijetí nových Členů Spolku a vede seznam Členů a Kmenových členů Spolku,
  5. navrhuje vyloučení Člena Spolku Členské schůzi,
  6. odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence Spolku,
  7. svolává a připravuje zasedání Členské schůze Spolku, a
  8. odpovídá za zpracování účetní závěrky Spolku.
 3. Výbor spolku se skládá vždy z lichého počtu členů Spolku, a to alespoň ze tří a nejvýše ze 7 členů. Výbor se schází podle své potřeby, přičemž zasedání může svolat kterýkoliv z jeho členů. Výbor je schopen usnášení, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jeho členů. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů, přičemž každý člen Výboru má jeden hlas. Výbor může přijímat rozhodnutí také per rollam nebo prostřednictvím komunikace na dálku s využitím technických prostředků, a to zejména prostřednictvím e-mailové komunikace (i bez zaručeného elektronického podpisu). O rozhodnutích Výboru se pořizuje zápis.
 4. Každý člen Výboru je oprávněn Spolek zastupovat ve všech věcech samostatně.
 5. Členská schůze může člena Výboru kdykoliv odvolat. Člen Výboru může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Spolek nevhodná. Odstoupení z funkce je člen Výboru povinen oznámit Výboru nebo Členské schůzi. Funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení, neschválí-li Členská schůze, bylo-li odstoupení doručeno jí, na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
 6. Členové Výboru jsou povinni zejména:
  1. zajišťovat běžnou činnost a fungování Spolku,
  2. účastnit se zasedání Členské schůze Spolku.

VII. Kontrolní komise

 1. Kontrolním orgánem spolku je Kontrolní komise. Členy Kontrolní komise volí Členská schůze z řad Členů, resp. Kmenových členů, kteří se svou kandidaturou a výkonem funkce vysloví souhlas. Kontrolní komise má pět členů. Kontrolní komise se schází dle potřeby, přičemž zasedání může svolat kterýkoliv z jejích členů. Kontrolní komise je schopna usnášení, jsou-li přítomny alespoň 2/3 jejích členů. Každý člen má jeden hlas a kontrolní komise rozhoduje prostou většinou hlasů.
 2. Člen Kontrolní rady nesmí být členem Výboru spolku ani likvidátorem Spolku v případě jeho zrušení, má však právo účastnit se všech jednání Výboru spolku s hlasem poradním.
 3. V působnosti Kontrolní komise je kontrola hospodaření Spolku, zejména pak upozorňování Výboru spolku na vady hospodaření Spolku a podávání návrhů na jejich odstranění.
 4. Člen kontrolní komise má právo nahlížet do všech účetních a jiných písemných podkladů Spolku a má právo požadovat od Výboru Spolku a jeho členů vysvětlení k jakýmkoli záležitostem týkajícím se Spolku.
 5. Členská schůze může člena Kontrolní komise kdykoliv odvolat. Člen Kontrolní komise může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro Spolek nevhodná. Odstoupení z funkce je člen Kontrolní komise povinen oznámit Výboru nebo Členské schůzi. Funkce zaniká uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení o odstoupení, neschválí-li Členská schůze, bylo-li odstoupení doručeno jí, na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.

VIII. Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z účastnických poplatků na pořádaných akcích, příjmů z dalších činností Spolku, výnosů majetku Spolku, dědictví a odkazů, darů, výtěžků veřejných sbírek, státních příspěvků, grantů apod.
 2. Spolek nabývá majetek do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.
 3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov a v souladu s účelem a cílem Spolku. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu Spolku, mzdové náklady, odměňování členů statutárního orgánu Spolku apod.
 4. Hospodaření Spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření Spolku se řídí rozpočtem schvalovaným Členskou schůzí vždy na kalendářní rok.
 5. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
 6. Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby poskytované v rámci účelu a cílů Spolku a z případného podnikání, které bude mít charakter pouze doplňkové vedlejší činnosti Spolku sloužící výlučně k podpoře hlavní činnosti Spolku nebo k hospodárnému využití jeho majetku, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito stanovami. Orgány Spolku jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.
 7. Podnikání, pouze jako doplňková vedlejší činnost Spolku, je možné v souladu s obecně závaznými předpisy v následujících oblastech:
  1. Pořádání sportovních či kulturních akcií, produkcí a zábav, provozování zařízení sloužících k zábavě;
  2. Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny – stánkový prodej.

IX. Zánik Spolku a jeho likvidace

 1. Spolek zaniká z těchto právních důvodů:
  1. rozhodnutím Členské schůze o zrušení Spolku nebo sloučení s jiným spolkem,
  2. z jiných důvodů stanovených zákonem.
 2. O majetkovém vypořádání Spolku rozhoduje Členská schůze. Likvidátora jmenuje, odvolává a o jeho odměně rozhoduje Výbor spolku.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Návrh na zápis Spolku do příslušného rejstříku podají a veškeré další úkony a právní jednání související se založením spolku učiní členové Výboru Spolku určení na ustavující schůzi.
 2. Ve věcech neupravených těmito stanovami se Spolek řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schvální ustavující Členskou schůzí Spolku.

V Praze dne 22.9.2017